Έγινε κατάθεση της τροπολογίας για την απόσυρση και το 2015

Συμβολικό χαρακτήρα φαίνεται να έχει η επιλογή του Υπουργείου Οικονομικών να περάσει τη σχετική τροπολογία για την παράταση της απόσυρσης και για το 2015 σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας περί Ίδρυσης Παρατηρητηρίου Άνοιας… Ούτε κατά παραγγελλία να είχε γίνει!
Πιο συγκεκριμένα επί του άρθρου 1 με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης και πιο συγκεκριμένα:

Με την παράγραφο 1 παρατείνεται η προθεσμία απόσυρσης των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας κατά ένα έτος, μέχρι τις 20.12.2015.
Παράλληλα  η έως τώρα ισχύουσα ρύθμιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.2001.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2016 εντός της οποίας θα μπορεί να κατατίθεται η αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη των δημοσίων εσόδων και να αποφεύγεται η δημιουργία διοικητικών εκκρεμοτήτων.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 3 ορίζεται νέα προθεσμία, η 31η Δεκεμβρίου 2015, για τον τελωνισμό και την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων, στο πλαίσιο της ειδικής ρύθμισης της απόσυρσης για λόγους ενίσχυσης της αγοράς του αυτοκινήτου. Επίσης, η προθεσμία αυτή θα ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (Α’ 180), τελωνισμένα δηλαδή οχήματα από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων για τα οποία είναι δυνατή η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, εφόσον ταξινομηθούν σε δικαιούχο αποσυρόμενου οχήματος.

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα 22/12.